Asociácia protetických pacientov

Asociácia protetických pacientov je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky po amputácii, ako aj amputovaných občanov iných krajín trvalo žijúcich na Slovensku.
Členom asociácie môže byť aj právnická osoba, ktorá sa chce podieľať na jej cieľoch a poslaní.

Naše ciele

Pomoc ľuďom po amputácii

Našim cieľom je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci ľuďom po amputácii , najmä pri riešení ich sociálnych, zdravotných, ekonomických a spoločenských potrieb a záujmov.

Obhajovanie záujmov a potrieb

Obhajovať záujmy a potreby osôb po amputácii, vrátane predkladania návrhov príslušným orgánom verejnej správy, či iným subjektom na zlepšenie postavenia amputovaných občanov v spoločnosti, ako aj organizovanie kampaní a petičných akcií na podporu a ochranu amputovaných.

Účasť v správnych, či iných konaniach

Účasť v správnych, či iných konaniach, pri ktorých môžu byť dotknuté záujmy amputovaných občanov napr. pri konaniach, či rokovaniach vedených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, či zdravotnými poisťovňami. Spolupracovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti sociálnej starostlivosti, výrobcami zdravotníckych pomôcok, vzdelávacími ustanovizňami, jednotlivými lekármi, fyzioterapeutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi, či sociálnymi pracovníkmi.

Materiálna pomoc

V prípade potreby poskytovať materiálnu pomoc alebo inú pomoc členom asociácie pri začlenení do riadneho spôsobu života - napr. pomoc pri zabezpečení zdravotníckej pomôcky, pomoc pri úprave motorového vozidla, pomoc pri zabezpečení zdravotnej, či lekárenskej starostlivosti, rehabilitácií, ozdravných pobytov, a to v súlade s aktuálnymi materiálnymi možnosťami APP.

Kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie akcie

Usporadúvať kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie akcie pre amputovaných. V spolupráci s orgánmi verejnej správy prispievať k vytváraniu vhodného prostredia na integráciu amputovaných občanov do spoločenského a pracovného prostredia.

Partneri