Stanovy

STANOVY
Asociácie protetických pacientov
(skrátený názov: APP)
Úvodné ustanovenie
Asociácia protetických pacientov (ďalej aj ako "APP" alebo "asociácia") je dobrovoľným občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky po amputácii, ako aj amputovaných občanov iných krajín, ktorí trvalo žijú na Slovensku. Členom asociácie môže byť aj právnická osoba, ktorá sa chce podieľať na jej cieľoch a poslaní.
Asociácia je právnickou osobou so sídlom Ľudovíta Fullu 9/A, 841 05 Bratislava.

I.
Ciele činnosti asociácie
Základné ciele APP sú :
1.1 Poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci ľuďom po amputácii , najmä pri riešení ich sociálnych, zdravotných, ekonomických a spoločenských potrieb a záujmov.

1.2 Usporadúvať kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie akcie pre amputovaných.

1.3 V spolupráci s orgánmi verejnej správy prispievať k vytváraniu vhodného prostredia na integráciu amputovaných občanov do spoločenského a pracovného prostredia.

1.4 Obhajovať záujmy a potreby osôb po amputácii, vrátane predkladania návrhov príslušným orgánom verejnej správy, či iným subjektom na zlepšenie postavenia amputovaných občanov v spoločnosti, ako aj organizovanie kampaní a petičných akcií na podporu a ochranu amputovaných.

1.5 Účasť v správnych, či iných konaniach, pri ktorých môžu byť dotknuté záujmy amputovaných občanov napr. pri konaniach, či rokovaniach vedených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, či zdravotnými poisťovňami.

1.6 Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti sociálnej starostlivosti, výrobcami zdravotníckych pomôcok, vzdelávacími ustanovizňami, jednotlivými lekármi, fyzioterapeutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi, či sociálnymi pracovníkmi.

1.7 V prípade potreby poskytovať materiálnu pomoc alebo inú pomoc členom asociácie pri začlenení do riadneho spôsobu života - napr. pomoc pri zabezpečení zdravotníckej pomôcky, pomoc pri úprave motorového vozidla, pomoc pri zabezpečení zdravotnej, či lekárenskej starostlivosti, rehabilitácií, ozdravných pobytov, a to v súlade s aktuálnymi materiálnymi možnosťami APP.

II.
Členstvo
2.1 Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členom APP sa môže stať
- fyzická osoba po amputácii, ktorá dovŕšila 18 rokov s trvalý pobytom v Slovenskej republike;
- zákonní zástupcovia, opatrovníci, poručníci, alebo iné osoby ako rodič, ktoré majú dieťa po amputácii do 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
zverené do osobnej starostlivosti alebo zastupujú osobu po amputácii, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony;
- právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

2.2 O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje výkonný výbor, a to 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov výkonného výboru. Členstvo vzniká dňom kedy výkonný výbor rozhodne o prijatí žiadateľa do APP na základe jeho písomnej prihlášky. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, bydlisko žiadateľa, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, prípadne telefonické spojenie a e-mailovú adresu, dátum podania prihlášky a vlastnoručný podpis žiadateľa. Podmienkou vzniku členstva je súhlas so stanovami APP.

2.3 Čestným členom asociácie sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významne podieľala alebo podieľa na rozvoji a propagácii APP alebo vykonala inú významnú činnosť v prospech APP. O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor spôsobom podľa bodu 2.2 stanov. Výkonný výbor rozhoduje aj o zániku čestného členstva.

2.4 Členstvo v APP zaniká :
a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení,
b) vylúčením člena, dňom rozhodnutia členskej schôdze,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom APP.

2.5 Dôvodom na vylúčenie člena APP môže byť:
a) opakované alebo hrubé porušovanie stanov APP,
b) poškodzovanie dobrého mena APP,
c) odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
d) konanie člena, ktoré akýmkoľvek spôsobom poškoduje APP,
e) nezaplatenie vstupného alebo členského príspevku v stanovenej lehote napriek písomnému upozorneniu.

2.6 O vylúčení člena z asociácie rozhoduje členská schôdza. Člen, ktorý bol vylúčený z asociácie môže požiadať o nové členstvo najskôr po uplynutí jedného roka od jeho vylúčenia.

2.7 Zánikom členstva v APP zaniká aj členstvo vo všetkých orgánoch APP.

III.
Práva a povinnosti členov
3.1 Člen APP má právo :
a) voliť a byť volený do orgánov APP, a to po dovŕšení 18 rokov,
b) podieľať sa a zúčastňovať sa na činnosti APP,
c) zúčastňovať sa členských schôdzí; právo hlasovať majú iba členovia, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a majú plnú spôsobilosť na právne úkony; zákonní zástupcovia, opatrovníci, poručníci, alebo iné osoby ako rodič, ktoré majú dieťa po amputácii do 18 zverené do osobnej starostlivosti alebo zastupujú osobu po amputácii, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, majú pri hlasovaní na členskej schôdzi spolu jeden hlas za každé dieťa, ktorého sú zástupcom; zákonní zástupcovia, opatrovníci, poručníci, alebo iné osoby ako rodič, osoby, ktorá dovŕšila vek 18 rokov strácajú právo hlasovať na členskej schôdzi, a to bez ohľadu na to, či osoba, ktorej boli zástupcom sa stala alebo nestala členom APP; zákonný zástupca osoby po amputácii, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony stráca právo hlasovať na členskej schôdzi dňom, kedy sa zastúpená osoba stane plne spôsobilou na právne úkony,
d) predkladať návrhy, pripomienky a námietky týkajúce sa činnosti APP, vrátane prijímania dokumentov APP,
e) byť prítomný na rokovaniach orgánov APP, ak sa týkajú jeho osoby,
f) zúčastňovať sa na akciách organizovaných APP a využívať výhody, ktoré APP svojim členom poskytuje,
g) obracať sa na orgány zväzu s konkrétnymi žiadosťami, vrátane žiadostí o úkony vyplývajúce z cieľov činnosti APP.

3.2 Člen APP je povinný:
a) dodržiavať stanovy APP a ostatné vnútroorganizačné dokumenty APP,
b) prispievať k dosiahnutiu cieľov asociácie a hájiť záujmy jej členov,
c) uhradiť vstupný poplatok za členstvo v APP vo výške jednej polovice výšky členského príspevku, a to do tridsať dní od doručenia rozhodnutia o prijatí za člena APP,
d) platiť členský príspevok vo výške 1,-€ ročne v termíne schválenom členskou schôdzou,
e) zúčastňovať sa podľa svojich schopností a možnosti činností a podujatí v APP,
f) oznamovať výkonnému výboru všetky zmeny údajov uvedených v prihláške do APP.

IV.
Orgány asociácie
4.1 Orgánmi APP sú:
a) členská schôdza,
b) výkonný výbor,
c) dozorná rada,

V.
Členská schôdza
5.1 Členská schôdza asociácie je najvyšším orgánom asociácie a je tvorená všetkými členmi asociácie.

5.2 Členská schôdza:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov,
b) volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu výkonného výboru a členov dozornej rady,
c) schvaľuje plán činnosti asociácie a rozpočet na ďalšie obdobie,
d) schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení za minulé obdobie,
e) schvaľuje výšku členského príspevku,
f) rozhoduje o vylúčení člena asociácie,
g) rozhoduje o doplnení alebo zmene programu členskej schôdze,
g) rozhoduje o zániku asociácie alebo jej zlúčení s iným združením,
h) rozhoduje o ďalších otázkach týkajúcich sa asociácie, rozhodovanie ktorých si vyhradí.

5.3 Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však raz ročne. Výkonný výbor zvolá členskú schôdzu aj vtedy, ak o to požiada najmenej 25 % všetkých členov.

5.4 Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov asociácie, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Za člena - právnickú osobu sa môže členskej schôdze zúčastniť štatutárny orgán tejto právnickej osoby alebo písomne splnomocnená osoba; plnomocenstvo musí byť úradne overené. Každý člen asociácie je oprávnený splnomocniť iného člena, aby hlasoval v jeho mene; plnomocenstvo musí byť úradne overené. Uznesenie členskej schôdze sa prijíma verejne a je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutie o zmene alebo doplnení vopred navrhnutého programu členskej schôdze musí byť prijaté aspoň dvojtretinovou väčšinou prítomných členov asociácie; to platí aj pri schvaľovaní navrhnutého programu členskej schôdze, ktorá bola zvolaná podľa bodu 5.3 stanov na základe žiadosti členov.

5.5 Členská schôdza začína prezenciou prítomných členov. Členskú schôdzu otvára a vedie predseda eventuálne podpredseda výkonného výboru. V prípade neprítomnosti predsedu výkonného výboru vedie rokovanie členskej schôdze podpredseda výkonného výboru. Ak ani jedna z uvedených osôb nie je prítomná, zvolí členská schôdza v prípade jej uznášaniaschopnosti predsedu členskej schôdze spomedzi členov asociácie prítomných na členskej schôdzi. Každý člen asociácie má právo navrhnúť prítomného člena, ktorý dovŕšil 18 rokov za predsedu členskej schôdze. O všetkých návrhoch sa hlasuje spoločne a do funkcie je zvolený člen, ktorý získa najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje, avšak hlasuje sa len o dvoch kandidátoch, ktorí získali najviac hlasov v predchádzajúcom hlasovaní.

5.6 Hlasovanie o otázkach uvedených v bode 5.5 v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu výkonného výboru organizujú a vedú traja najstarší prítomní členovia asociácie podľa dátumu narodenia vyplývajúceho zo zoznamu členov asociácie.

5.7 Členská schôdza pokračuje hlasovaním o bodoch programu členskej schôdze navrhnutých predsedom členskej schôdze, a to jednotlivo o každom návrhu. V prípade konania členskej schôdze zvolanej na návrh členov podľa bodu 5.3 stanov, sa hlasuje o programe členskej schôdze spôsobom podľa bodu 5.4 stanov. V prípade schválenia programu pokračuje členská schôdza hlasovaním o jednotlivých bodoch takto schváleného programu.

VI.
Výkonný výbor asociácie
6.1 Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi ako najvyššiemu orgánu asociácie. Výkonný výbor:
a) riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
c) riadi sa vždy cieľmi činnosti asociácie a prezentovanými záujmami všetkých členov asociácie v súlade s cieľmi činnosti asociácie.

6.2 Štatutárnym orgánom asociácie sú predseda a podpredseda výkonného výboru. Každý z nich koná a podpisuje za asociáciu samostatne.

6.3 Výkonný výbor:
a) je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa asociácie, ak v danej veci nebolo prijaté rozhodnutie členskej schôdze alebo neboli stanovami resp. rozhodnutím členskej schôdze zverené do jej právomoci,
b) má právo rokovať a rozhodovať v mene asociácie o uzatvorení všetkých zmlúv, listín a iných dokumentov,
c) navrhuje program členskej schôdze, vrátane personálnych otázok,
d) najmenej raz ročne je povinný zvolať členskú schôdzu,
e) navrhuje členov dozornej rady,
f) rozhoduje o prijatí za člena resp. čestného člena asociácie,
g) rozhoduje o vylúčení čestného člena z asociácie,
h) ak niektorému z členov dozornej rady zanikne funkcia, vymenuje nového člena dozornej rady, ktorý bude zastávať funkciu člena dozornej rady až do zvolenia nového člena dozornej rady členskou schôdzou,
i) vypracováva plán činnosti asociácie, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení asociácie,
j) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie asociácie.

6.4 Členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu výkonného výboru volí členská schôdza z členov asociácie na obdobie 3 rokov s výnimkou podľa bodu 6.6. V prípade, ak členská schôdza nezvolí nového predsedu výkonného výboru, vykonáva funkciu predsedu až do schválenia nového predsedu pôvodný predseda výkonného výboru, ak s tým súhlasí.

6.5 V prípade vzdania sa funkcie alebo úmrtia predsedu výkonného výboru, vykonáva právomoci predsedu podpredseda výkonného výboru, a to až do zvolenia nového predsedu výkonného výboru.

6.6 Prvými členmi výkonného výboru sú odo dňa registrácie asociácie po dobu 3 rokov:
- PhDr. Jakub O. - prvý predseda výkonného výboru
- Nikolaj N. - prvý podpredseda výkonného výboru
- Pavol S. - člen výkonného výboru


6.7 Výkonný výbor má troch členov. Výkonný výbor sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda výkonného výboru. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jeho členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila dvojtretinová väčšina prítomných členov.

6.8 Členovia výkonného výboru môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania výkonného výboru, a to korešpondenčnou formou "per rollam". Návrh rozhodnutia predkladá členom výkonného výboru na vyjadrenie predseda výkonného výboru písomne poštou alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu uvedenú členom výkonného výboru. Návrh rozhodnutia predkladá predseda výkonného výboru spolu s vyznačenými možnosťami hlasovania "za", "proti" alebo "zdržal sa hlasovania" a oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia výkonného výboru podpísané zasielajú písomne na adresu sídla združenia alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu predsedu výkonného výboru. Ak sa člen výkonného výboru nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. Predseda výkonného výboru oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom výkonného výboru písomne poštou alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu uvedenú členom výkonného výboru. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov výkonného výboru.

VII.
Dozorná rada
7.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom asociácie a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

7.2 Funkčné obdobie dozornej rady je 3 roky.

7.3 Dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej raz ročne za prítomnosti aspoň jedného člena výkonného výboru. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila dvojtretinová väčšina prítomných členov.

7.4 Členovia dozornej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania dozornej rady, a to korešpondenčnou formou "per rollam". Návrh rozhodnutia predkladá členom dozornej rady na vyjadrenie predseda dozornej rady písomne poštou alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu uvedenú členom dozornej rady. Návrh rozhodnutia predkladá predseda dozornej rady spolu s vyznačenými možnosťami hlasovania "za", "proti" alebo "zdržal sa hlasovania" a oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia dozornej rady podpísané zasielajú písomne na adresu sídla združenia alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu predsedu dozornej rady. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. Predseda dozornej rady oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady písomne poštou alebo elektronickou poštou na aktuálnu adresu uvedenú členom dozornej rady. Každý člen dozornej rady má jeden hlas. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov dozornej rady.

7.5 Dozorná rada:
a) kontroluje hospodárenie asociácie, upozorňuje predsedu na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.6 Prvých členov dozornej rady po registrácii asociácie na prvé funkčné obdobie vymenúva výkonný výbor.

VIII.
Hospodárenie asociácie
8.1 Asociácia hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Asociácia využíva svoj majetok na plnenie svojich úloh. Za hospodárenie asociácie zodpovedá výkonný výbor. Kontrolu hospodárenia vykonáva dozorná rada.

8.2 Zdrojmi majetku asociácie sú najmä príspevky členov, dary od fyzických a právnických osôb, dedičstvo, sponzorské, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia a iné nenávratné finančné výpomoci, verejné zbierky, dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov asociácie, príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti a iné príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva v doplnkovom rozsahu.

8.3 Na základe zmluvných vzťahov môže asociácia využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

8.4 Nevyčerpané finančné prostriedky asociácie sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

IX.
Zánik asociácie
9.1 Asociácia zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením.
b) zlúčením s iným združením,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

9.2 O zrušení asociácie rozhoduje členská schôdza štvorpätinovou väčšinou všetkých členov, ktorý dovŕšili vek 18 rokov.

9.3 Ak zaniká asociácia rozpustením, predseda výkonného výboru ustanoví likvidátora. Pri likvidácii sa postupuje primerane podľa ust. § 70 - 75 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pri zániku asociácie podľa bodu 10.1 písm. c) alebo d) vykoná jej majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom vnútra.

9.4 Pri likvidácii asociácie sa najprv uhradia všetky záväzky asociácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívne účely.

9.5 Zánik asociácie je povinný oznámiť výkonný výbor asociácie do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto stanovy boli schválené členmi prípravného výboru dňa 22.1.2018.

10.2 Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov asociácie.

10.3 Asociácia vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

10.4 Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie APP stávajú jej členmi a zároveň členmi výkonného výboru.

10.5 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.