Na čo všetko máte ako pacient po amputácii nárok a za akých podmienok?

Na čo všetko máte ako pacient po amputácii nárok a za akých podmienok?

Rozhodne má človek právo vybrať si svojho ortopedického technika!
Amputácia predstavuje výrazný zásah do života každého pacienta. Obmedzenie či vylúčenie fyzickej aktivity, pretrhnutie spoločenských kontaktov, neskutočná psychická záťaž. Nielen sám pacient, ale aj jeho okolie je vystavené veľkej nepoznanej zmene. Vysporiadať sa so stratou končatiny alebo jej časti si vyžaduje čas a veľkú dávku energie. Vďaka súčasnej medicíne však môže aj pacient po amputácii viesť plnohodnotný život a navrátiť mu tak kvalitu pred amputáciou. Aké sú ďalšie finančné možnosti , o ktorých by ste mali vedieť?

- Invalidný dôchodok
(bližšie pozrite na http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461 ) Invaliditu a invalidný dôchodok získate po posúdení Sociálnou poisťovňou. Spravidla k tomu dochádza po roku strávenom na nemocenskom, o posúdenie však môžete požiadať aj skôr.

Kedy je človek invalidný?
Ak máte pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ste invalidný. Pri strate končatiny dochádza k poklesu o viac ako 40%. Percentuálnu mieru poklesu činnosti podľa druhu postihnutia nájdete v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Aká je výška invalidného dôchodku?
Výška invalidného dôchodku závisí nielen od výšky príjmu pred invaliditou, ale aj od percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ak ste sa stali invalidným v dôsledku stavu, ktorý ste si privodili sami požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, vaša suma invalidného dôchodku bude polovica sumy invalidného dôchodku.

Je invalidný dôchodok trvalý?
Nárok na invalidný dôchodok zaniká napríklad aj dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným.

Kedy sa dôchodok vypláca?
Invalidný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky vždy určí Sociálna poisťovňa.

Môže sa dôchodok dediť alebo postúpiť na inú osobu?
Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Ak niet týchto osôb, stáva sa predmetom dedičstva. Nárok na dávku nemožno postúpiť.

Bližšie informácie o invalidnom dôchodku nájdete tu: http://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s, http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461)

- Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Okrem invalidného dôchodku (za splnenia zákonom požadovaných podmienok) máte nárok aj na náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Tieto náhrady sa poskytujú jednorazovo. Ich výška závisí od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, a v prípade invalidity môže súd zvýšiť náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia aj o 50%. Náhradu poskytuje pri pracovných úrazoch Sociálna poisťovňa, pri dopravných nehodách komerčná poisťovňa. Ak ste si spôsobili poškodenie na zdraví sami, nárok na bolestné máte len vtedy, ak ste poistení v komerčnej poisťovni.

- Náhrada nákladov spojených s liečením

Kedy máte nárok na náhradu nákladov spojených s liečením?
Ide o prípad, ak vám vznikli výdavky spojené s liečením, ktoré ste účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2018 predstavuje 27 286,90 eura.

- Rekvalifikačné a rehabilitačné

Kedy máte nárok na rekvalifikačné a rehabilitačné? Ak máte v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti a podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať vaše opätovné zaradenie do pracovného procesu, môže vám byť poskytnutá rekvalifikácia alebo pracovná rehabilitácia, ktorú zabezpečuje Sociálna poisťovňa. V dôsledku toho máte nárok na rekvalifikačné či rehabilitačné, a ich výška závisí od vášho predchádzajúceho príjmu.

- Úrazová renta
Kedy máte nárok na úrazovú rentu?
Ak máte v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania viac ako 40% pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení a nedovŕšili ste dôchodkový vek alebo vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, vzniká vám nárok na úrazovú rentu. Jej výška záleží od vášho príjmu. Ak sa vám vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty o sumu tohto dôchodku. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia.

Dávkové konania sa spravidla začínajú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dávku, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Fyzická osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku a nárok na jej výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

POZOR!

Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o dávku aj vtedy, ak sa domnieva, že nespĺňate podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, alebo ak žiadosť nie je doložená potrebnými dokladmi. Žiadosť o začatie dávkového konania a nedávkového konania sa podáva v miestne príslušnej pobočke. Žiadosť o začatie dávkového konania sa podáva: v ústredí, ak ste fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodkovú dávku a nárok na jej výplatu a nemáte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, v pobočke príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak ste fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodkovú dávku, a nárok na jej výplatu, a prechodne sa zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie ste schopná podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.
Bližšie informácie nájdete tu: http://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s
Okrem dávok podľa zákona o sociálnom poistení máte po splnení určitých podmienok nárok na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%). Mieru poruchy nájdete v prílohe č.3 zákona č. 447/2008 Z. z. Žiadosti o príspevky sa podávajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu:
Jednorazové:

• peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky ,
• peňažný príspevok na opravu pomôcky ,
• peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia ,
• peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla ,
• peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla ,
• peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže ,

Opakované:

• peňažný príspevok na osobnú asistenciu ,
• peňažný príspevok na opatrovanie
• peňažný príspevok na prepravu ,
• peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov ,

Ďalej máte nárok na vydanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a v prípade odkázanosti na sprievodcu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Ak ste podľa posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, vzniká vám nárok na parkovací preukaz. Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza v každom jednom prípade individuálne posúdenie.

Žiadosti, podmienky výplaty príspevkov, ako aj základné informácie ohľadom výšky príspevkov nájdete tu:
http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/druhy-penaznych-prispevkov-na-kompenzaciu.html?page_id=156289
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

Súčasťou žiadosti je aj odôvodnenie, ktoré musí byť taktiež vyplnené.

Kde všade môžete uplatniť preukaz ťažkého zdravotného postihnutia a dostať určité výhody?
- Uhrádzanie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Ak ste držiteľom preukazu máte nárok na preplácanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín, nie však v plnej výške, a len v určených prípadoch. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke Ministerstva zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov. Limit spoluúčasti určuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa spolupodieľate na úhrade zakúpených liekov, pomôcok či potravín, vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Pre osoby s preukazom je výška tejto sumy 12,-EUR. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vám vaša zdravotná poisťovňa vráti doplatky, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi liekov určených na vaše ochorenie, teda nie v plnej výške. Suma, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený sa bude uhrádzať vždy do 90 kalendárnych dní od konca príslušného štvrťroka. Nemusíte podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, všetky údaje potrebné na určenie nároku by mala poisťovňa evidovať vo svojom informačnom systéme. Odporúčame sa však informovať osobne alebo telefonicky vo vašej zdravotnej poisťovni. Poisťovňa vám potom do 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu priamo na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú ste oznámili zdravotnej poisťovni. Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3,-EUR, poisťovňa vám nebude túto sumu za daný štvrťrok uhrádzať. Neprídete však o ňu, bude vám pripočítaná k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

- Koncesionárske poplatky

Ďalej ste oslobodení od koncesionárskych poplatkov spolu s osobami, ktoré s vami žijú v jednej domácnosti. Podmienkou je oznámenie tejto skutočnosti RTVS, a to doručením fotokópie preukazu (obojstranne) alebo rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o uznaní občana s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s menom odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo na ich adresu, prípadne navštívte webovú stránku https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/pre-tzp.

- Daňové úľavy

Informujte sa na vašom obecnom alebo mestskom úrade o možnostiach zliav či úľav na miestnych daniach a poplatkoch. Obec spravidla oslobodzuje alebo znižuje daň zo stavieb, pozemkov, ako aj poplatok za psa či odvoz komunálneho odpadu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

- Cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami

Vlaky:
Držiteľom preukazu sa poskytuje zľava 60% z obyčajného cestovného na Slovensku (v 1. vozňovej triede 50%), a pre poberateľov invalidného dôchodku je cestovanie vlakmi bezplatné. V prípade prepravy držiteľa preukazu so sprievodcom, je aj preprava sprievodcu (ako aj invalidného vozíka) v 2. vozňovej triede okrem IC vlakov bezplatná.
Viac informácií nájdete tu: http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/tzp-imobilni.html

Autobusy a MHD:
Jednotliví prepravcovia môžu poskytnúť rôzne zľavy či bezplatnosť prepravy ako držiteľovi preukazu, tak sprievodcovi.
- Za podmienok určených zákonom neplatíte ani za:

- vydanie stavebného povolenia na zmeny stavby na bývanie
- vydanie kolaudačného rozhodnutia
- uzavretie manželstva v stanovených prípadoch v podobe správneho poplatku
- úkony a vydanie dokumentov súvisiacich s motorovým vozidlom, ak ste na jeho kúpu čerpali príspevok na kompenzáciu ŤZP
- vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
- predĺženie platnosti preukazu na označenie auta, ktoré vlastníte alebo vás vozí

Dôležité právne predpisy:
- 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
- 447/2008 Z. z. - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
- 437/2004 Z. z. - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
- DOHOVOR OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Od 01.06.2017 bol v rámci Sekcie sociálnej a rodinnej politiky vytvorený nový samostatný odbor s názvom „Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ ako hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Kontaktné miesto má slúžiť ako kontaktné miesto pre verejnú správu a občiansku spoločnosť , ale aj zabezpečovať spoluprácu s domácimi a medzinárodnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím.
Bližšie informácie vrátane kontaktnej adresy a znenia Dohovoru nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/.

AMPUTOVANÝ PACIENT MÁ NÁROK NA PROTÉZU. PO PRIVYKACEJ PROTÉZE MÁ PACIENT NÁROK NA DEFINITÍVNU PROTÉZU. PODĽA POTREBY MÁ PACIENT NÁROK NA ĎALŠIU PROTÉZU, A TO V SÚLADE S PRESKRIPČNÝM INTERVALOM. NA PREDPIS ORTOPEDICKEJ OBUVI MÁ PACIENT NÁROK IBA VTEDY, AK JE NA ZACHOVANEJ KONČATINE DEFORMITA TAKÉHO STUPŇA, ŽE SPĹŇA INDIKAČNÉ KRITÉRIA NA PREDPIS OBUVI.

Môžem si vybrať protézu a aké druhy existujú?
Výber je výlučne na vás. Po tom, čo sa amputačný kýpeť zhojí, nasleduje odoberanie merných podkladov potrebných na výrobu tzv. privykacej protézy. Až donedávna bolo odobratie mier možné len pomocou nepohodlného sadrovania a výroby sadrovej formy, v súčasnosti už existujú pohodlnejšie spôsoby. Spravidla sa predpisuje 6 týždňov od amputácie, ak je rana dobre zhojená a kýpeť je formovaný. Privykacia protéza je určená na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa. Doba aplikácie je vysoko individuálna, zvyčajne sa používa 3 – 4 mesiace. Prvá definitívna protéza sa vyhotovuje pri definitívnom ustálení tvaru pahýľu. Nárok na vyhotovenie opakovanej definitívnej protézy má pacient spravidla (podľa jej typu) raz za 5 rokov. V prípade amputácie v oblasti chodidla sa štandardne vyrábajú 2 základné typy protéz, a to silikónová a štítová protéza.

Vedeli ste, že ...?
Opakované protézy pre pacientov do 18 rokov sa uhrádzajú 1-krát ročne, a to podľa vývinu dieťaťa.

Aké sú to inteligentné protézy?
Sú to také, v ktorých kolenný kĺb riadi komplexný systém senzorov, umožňujúci prispôsobenie rôznym rýchlostiam chôdze. Mikroprocesorom riadený kĺb zabezpečuje stabilitu aj v neistých situáciách, rýchlu či pomalú chôdzu, zvládanie šikmých plôch, či striedavú chôdzu hore a dole schodmi. Tento systém je vhodný pre všetkých a ocenia ho najmä aktívni ľudia, ktorí si vyžadujú zvýšenú mobilitu.

Aká je hmotnosť protézy?
- stehenné vážia priemerne od 1,9 kg do 3,9 kg
- predkolenné vážia priemerne od 1 kg do 2,5 kg
- v súčasnosti sú už na výber aj odľahčené komponenty, čo je obrovská výhoda najmä pre starších pacientov

Čo sú kýpťové návleky a čo by ste mali o nich vedieť?
- používajú sa pri nosení protézy
- zabezpečujú ochranu kýpťa pred poškodením
- treba ich každý deň čistiť teplou vodou a neparfumovaným mydlom na citlivú pokožku
- v prípade zvýšeného potenia, zvýšte frekvenciu čistenia a používajte aj dezinfekčný prostriedok
- v prípade pochybností o používaní a starostlivosti o návlek, obráťte sa na svojho ortopedického technika
- pacient má nárok na ich predpísanie v počte 8 ks na každú amputovanú končatinu na jeden kalendárny rok

Kto predpisuje protézy?
- ortopéd
- chirurg
- traumatológ
- ortopedický protetík
- rehabilitačný

Ako sa mám starať o protézu?
- dôkladne čistite protézu každý večer
- začnite kýpťovou objímkou, ktorá je často krát prepotená, aplikujte mydlovú vodu a očistite mäkkou handričkou, po umytí ju treba vytrieť dosucha, prípadne vyfúkať studeným či teplým vzduchom, avšak pozor, horúci vzduch môže poškodiť objímky z plastov
- poučenie ohľadom ošetrovania protézy poskytuje ortopedický technik, ak ste si nie istý, neváhajte sa pýtať aj opakovane, osobne alebo telefonicky
- nezasahujte do protézy, aby nedošlo k poškodeniu komponentu, na ktorý sa vzťahuje záruka výrobcu